Интерактивни Картини

Описание и указание за използване на «Гео поток» – интерактивна комуникативна геоикона, изписваща Глобалния подземен воден поток.

Размери: 420/320 см

Техника – акрил, масло, епоксидна смола, бронз, винил, iPhone, велкро, върху ленено платно. Живописна работа, която съчетава съвременните средства с класически, за да покаже по нов начин стилизирана карта на света. Хидрогеоложката ситуация на подземния воден поток е не само авангардна гео икона, но тя прераства в интерактивна, комуникативна картина. Творбата е съчетание на високи технологии, чиста кавалетна живопис и интерактивно рисувателен елемент, изработен от винил. Произведението има за цел да прерасне в
познавателен модел на глобалния филрационнен поток, изследващо зараждането на култури върху земите, намиращи се под неговото влиание. Интерактивното изобразително табло е свързано с интернетното пространство посредством iPhone. Гео визията е събирателен образ на имидж данни, изпращани от различни точки на планетата. Обединени са усилията на много зрители – участници в гео блог на изкуството с уеб адрес на страницата: www.geologicpulse.org.
Творбата съдържа:

  1. Живописно платно, изобразяващо световна хидрогеоложка карта с легенда.
  2. iPhone
  3. “Вълшебен скицник”

Цялостен образ на творбата е показан на
снимка < 1 >
Photo 1
В упътването за използване на картината е
записано следното, което може да се види
повторно и в интернета на адрес
www.geologicpulse.org:
„Докоснете с ръка розовата повърхност и така
рисувайте върху “Вълшебния скицник”. < 2 >
За да изтриете изображението, повдигнете
цветната винилова плака. Тя лесно ще се
отдели от белия слой под сътворените от
зрителя графични линии и по Ваше желание те
ще изчезнат.” Интерактивната площ е готова
върху нея да се скицира отново.
Photo 2
Нарисуваното заснемете с камерата на iPhone,
закрепен с велкро към платното. < 3 >
Photo 3
Photo 3a
Photo 3b
Photo 3c
Изберете най- интересното. < 4 >
Photo 4
Photo 4a
Photo 4b
Изпратете отбраното на адрес:
www.geologicpulse.org, като преди това вече
сте се включили в интернет мрежата чрез
бутона за връзка на Safari браузер, намиращ се
в главното меню на iPhone. < 5 >
Photo 5
Photo 5a
Photo 5b
Можете да участвате с текст в блога на страницата по темата за геоложкия пулс на Планетарното изкуство. Описание на легендата към платното: Легендата е разположена в долната половина
на картината. В горната част на живописната работа е изобразена стилизирана карта на Света.
Със сребърна боя са изпълнени очертанията на континентите, разположени в 12 равнобедрени триъгълника. Те са нанесени посредством експресивни мазки. Движението на художническата четка е ориентирано в определени хоризонтални и вертикални посоки, така че да се откроят от фона на фактурно силно пристърганото платно. Използваната техника подсказва времето за изминалите милиарди години от зараждането на Земното селестно тяло. На астралния фон, от същата тази космична материя, се формират очертанията на 12 еднакви по големина геометрични фигури. От хаоса на живописната извънпланетарна материя се ражда графичния образ на разгъвката на многостенната планиметрична фигура, която може да се приеме като абстрактно изображение на яйцевидна форма, символизираща Земята.
< 6 >


По подобие на глобуса, създаден от Бък Мистър Фулър, разделен на 20 части и представящ в двуизмерното плоско изобразително пространство триизмерния обем, без да се деформира площта на картографираната повърхност, е обозначено географското разпложение на материците. Те
са изписани върху яйцевидна форма и в това 2 D артистично пано, картата на Синята планета е представена чрез 12 триъгълника.
Така отново не се деформират особено много площите на земната кора, нанесени върху черупката на тази органична форма, символ
на еволюцията в материалния свят. < 7 >Върху лененото платно е изработен колаж, маркиращ с малки квадрати от огледално отразяваща винилна материя разположението на 12 градa. Тези точки на планетата са
свързани с картинното пространство посредством интернетна връзка. По един или
друг начин зрители от това международно пространство стават участници в създаването на интерактивен познавателно -
комуникативен модел на изкуството. < 8 >

Върху световната карта е отбелязан с пунктир Глобалния Подземен Поток. Изобразен е в
крещящо розово от виниловя материал, използван на няколко места в композицията като живописен елемент, обединяващ и
поставящ цветен акцент върху тематичните неформални структурно носещи акценти в
общия дизайн на творбата. < 9 >


Маркирани с този цвят са Вълшебния скицник и подземния поток, показан не само в план, но
и изобразен в профил на отрязък от растера, ситуиран в легендата и заемащ долният най-ляв ъгъл на таблото. Показана е дълбочина на
течението на филтрационния пласт до 20 километра < 10 >

Спиралата в легендата изобразява глобалния филтрационен поток, видян в план, разположен върху сфера. Гледната точка е Северният полюс. Става ясно, че потокът
започва от екваториалния пояс, завихря се на северозапад и стига до полярния кръг. При филтрация на водата тя се загрява и се издига
към повърхността от двадесет километровата начална зона на подхранване в Тихоокеанския
воден басейн, за да стигне до 10 километра дълбочина в районите на Аляска. < 11 >

В следващата част на легендата от ляво на дясно е показана със сини линии скала на химичните елементи, тяхната точка на топене, топлоемност и точка на кипене. < 12 >
Химичните елементи, вземащи участие в изразената хидрогеохимична активност по
протежение на глобалния филтрационен поток. Тя е много по-голяма в тези райони, под които протича потокът, в сравнение с
останалата част на Земята, където той не преминава. Водата спомага за химическия обмен на веществата, топлообмен, акумулиране на енергия, вследствие на всичко това е геотектоничната активност.
Вулканична, земетръсна дейност,
планинообразуване – това са последици от действието на глобалния филтрационен поток. Много голямо е и въздействието върху биологичния свят.
Организмите в тези природни райони на планетата се развиват по специфичен начин в сравнение с видовете в други райони. Това
рефлектира в икономическото, социалното и културното развитие на човека.

По-нататък в долното пространство на платното от ляво на дясно след Вълшебния скицник и iPhonе, които изграждат интерактивно – комуникативния елемент на
творбата, ще видим в тъй наречената легенда, триъгълна фигура, обозначаваща
функционалната зависимост на изкуството от Земната гравитация. Филтрационния поток влияе и на земното притегляне, електромагнетизма, радиоактивността. <13 >

Тази картина не е илюстрация на научна теория. Тя е една художествена интерпретация на идеята, която идва от умове,
посветили живота си изцяло на геологията и природоестествените науки. Творбата само е инспирирана от тези умове на съвременността, но тя няма претенциите на точно и изчерпателно, научно изобразяване. Задачата на творбата е, чрез емоционалните средства на живописта, да привлече вниманието на
публиката към тази природна действителност, която обяснява много от феномените на
материалния свят на Земята. < 14 >

Ето защо тази гео визия е едно чувствено наративно художествено платно, съвременна научна икона, която учудва, кара да се
замислим поради своята неразбираемост, привидна обърканост, тревожност и
хаотичност на следите, които оставя четката на артиста. Покана за размисъл и разговор с други зрители по повод многослойната
живописна материя, повтаряща геоложките пластове, в които търсим паралел в стратиграфията на културите по земята. < 15 >


Упътващи думи за изобразителното пано и указание за използване на картината “Машина Гео Скоп”


Машина Гео Скоп е мултимедийна комуникативно – интерактивна картина – съчетание на традиционна живопис с асамблаж на компютърна техника. Функционалното артистично пространство изобразява несъществуваща машина за наблюдение на Земните недра. По подобие на телескопа, геоскопа има оптична част и електроника, която анализира получената визуална информация. В това произведение със сребриста боя е нарисувана оптиката насочена в две противоположни на 180 градуса посоки. Едната е центъра на Земята, другата – Космоса. В обектива се отразява черното на необятната Вселена и някъде в тази зейнала дупка виси бяла кръгла плоскост, част от измислена сондажна апаратура, върху която се прожектират цифрови изображения, получени от уеб пространството в реално време. Тази виртуална действителност се навигира от действащи инструменти, с които съвременното човечество си служи за да отгатне тайните на Земята. Носещия елемент на конструкцията е бялата тръба, върху която е монтирана техника, минаваща напречно на оптичната туба. Използването на тази техника има за цел да проектира мислите ни за структурата на нашата планета. Докато се взираме във всепоглъщащата тъмна материя над нас, получаваме представа за това какво има под нас. Наблюдавайки процесите високо в извънземният свят, разбираме в дълбочина архитектурата и функционалните свойства на геоложкото пронстранство и обратно – за да уточним границите на влияние върху човека относно хабитатната среда по повърхността на планетарната кора е задължително да надникнем и опознаем морфологичните процеси, под външната видима ципа на селестното тяло.

Помежду си са свързани: 1. “Apple” компютър; 2. “Apple” keyboard; 3. “Apple” мишка; 4. “Apple” видео уеб камера; 5. Слушалки – микрофон; 6. 3M цифров видео мини проектор; 7. “Вълшебен” скицник; 8. Интерактивна Скала на Земна Гравитация и Скала на Изкуството.

Ето как работи тази машина – картина в случай, че зрителят иска да се доближи, разучи и ползва този познавателен модел на зависимостта между земно притегляне (гравитация) и творчество. Нека най-напред да се има пред вид, че тази творба е част от серия интерактивно-комуникативни произведения на изкуството, които се разполагат в различни геолого-географски райони на Планетата. Произведенията са свързани с интернетното пространство. Международната skype видео конферентна връзка позволява на участниците да дискутират темата за влиянието относно геоложката и хидрогеоложката среда върху изкуството.

В живописната среда на платното са прикрепени интерактивните скали, изобразяващи величини за силите на земното притегляне и изобразителното изкуство. Тези две скали са взаимно свързани и зависими, посредством движещо се въже, опънато в двата края на ролки, позволяващи на зрителя при желание да осъществи лесното придърпване в две посоки нагоре и надолу, успоредно по посоката на сондажа към центъра на земята. Върху това въже са закрепени двете скали и две стрелки – едната червена, а другата зелена. Зелената отчита изкуството, а червената гравитацията. Всяка една стрелка е монтирана така, че се движи едновременно със скалите, за да се отмерват взаимно съответстващите една на друга единици за гравитация и изкуство. Например, ако се движим от повърхността към центъра на планетата, гравитацията ще нараства от това, че ще среща по-малко обструкции, дело на подземните води или специфични геотектонични формации. Геоложките пластове стават по-хомогенни в дълбочина, заради преуплътняването, следствие на повишеното геостатично налягане. Това в цифри е изразено в три степени 7, 8 и 9.
От медицината ни е известен факта, че човешкото кръвообращение се нарушава с повишаване на гравитацията. Това влияе на здравословното състояние и творческата активност. Ето защо, с повишаване на гравитацията намаляват индикативните стойности за артистична дейност, обозначени с цифрените показатели за изкуство – от 3 до 1. Така се получава, че при стойност 9 за гравитация, зелената стрелка ще показва 1 за изкуство. Ако червената стрелка показва 8, то по скалата отчитаща възможности за творческа активност зелената стрелка ще сочи 2 и при тези райони с най-слаба гравитация, където червената стрелка индикира стойност 7, зелената стрелка ще е разположена срещу числото 3. Съответствията 9:1, 8:2, 7:3 биват доказани като се използват данни получени от физико-геоложките проучвания за тези райони, публикувани в уеб мрежата. Те могат да се сравняват с някои от предоставените материали за регионалното културно развитие. Резултатите от тези справки се прожектират върху кръглия бял екран на картината. Получава се дигитално изображение в живописното пано.

Има още един вид трета картина в общата композиция. Тя е върху интерактивния вълшебнен скицник. Всеки зрител може да нарисува нещо върху оранжевата винилова плака, като я докосне с ръка. Когато пожелае да изтрие нарисуваното е достатъчно да я повдигне и образът изчезва. Така всеки зрител може да започне да рисува нещо ново върху чистата повърхност на скицника или просто да запази нарисуваното и да го продължи. Този процес се регистрира от прикрепената към картината уеб видео камера. Образа може да се види прожектиран върху други подобни интерактивни картини, разположени в различни точки на Земята.

Зрителят става съучастник в създаването на нова картина. Той я променя като навигира разговор по темата за изкуство и гравитация. Използвайки окачените слушалки и микрофон, свързани с компютъра на интерактивния асамблаж, може да осъществява аудио комуникация. Текстова връзка между участниците се осъществява чрез безжична технология използвана за клавиатурата и мишката, придружаващи инсталацията. Диалога се изписва от медия проектора върху екрана вписан в картината, като се постига симбиоза между различни медии на изкуството. Това транс-картинно изобразително пространство вече незастинало, наподобява еволюционните природни процеси.


Крайната цел на произведението е научно-естетична. Да направи мост между наука и изкуство, разделяни от дълбоки различия, заради обекта на интерес и материланата принадлежност на средствата, с които боравят двете дисциплини, за да постигат поставените си цели. В науката всичко е подчинено на мисълта и логиката, а в изкуството на чувствата и емоциите. В съвременния свят се открива дълбока връзка между двата вида субстанции на природата. Духовното и материалното се сливат в единното си начало на квантово ниво. Картината Машина Геоскоп обединява Земята с Космоса, като ни дава обща представа за процесите, които протичат по радиус – от центъра на планетата до далечни галактики, простиращи се в необятните извънземни пространства. Задачата е да се изследва физическият феномен на гравитацията върху човека. Резултатите дават основата за определяне значението на творбата, чрез което се прогнозира протичането на творческият процес в Космичното пространство при осъществяването на извънземни полети и това какво би било изкуството на други планети.